Simian Mobile Disco

Englisches Elektro-Duo aus London, bestehend aus James Ford und Jas Shaw. Seit 2003 aktiv.

http://www.simianmobiledisco.co.uk/